Inhalt

Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern (Corona-LVO M-V) vom 31. Oktober 2020

Corona-Landesverordnung Mecklenburg-Vorpommern (Corona-LVO M-V) vom 31. Oktober 2020

GS Mecklenburg-Vorpommern Gl.-Nr. B 2126 - 13 - 29